Bases legals sorteig GUIA VISIT PIRINEUS

 

BASES DEL SORTEIG GUIA CATALAN PYRENEES EXPLORER

 

Visit Pirineus realitzarà un concurs per optar a guanyar cinc experiències als Pirineus de Catalunya

 

El concurs s’efectuarà seguint les següents BASES:

 

PRIMERA - ORGANITZACIÓ I OBJECTE DEL CONCURS

 

L'entitat mercantil LYMBUS LIFE SL (en endavant, els Promotors/Organitzadors/Empresa organitzadora) amb domicili al carrer Comte Borrell, nº 62, 4 - 1, de Barcelona (08015 - Barcelona) i NIF 66.218.330, i direcció de correu electrònic info@cataloniapyreneesexplorer.com

 

 

El present concurs estarà organitzat per ELS ORGANITZADORS i es durà a terme entre tots els participants que comparteixin a Instagram una foto dels Pirineus de Catalunya amb  el hashtag #vistipirineus i #guiapirineus.

 

La participació al concurs pressuposa l’acceptació integra de totes les clàusules contingudes a les presents bases i a l’autorització per publicar el nom dels guanyadors mitjançant els mitjans que ELS ORGANITZADORS considerin convenients, tals com Instagram, correu electrònic i altres, respectant, en qualsevol cas, les disposicions legals vigents.

 

L’objecte del concurs serà l’oportunitat de guanyar cinc experiènces als Pirineus de Catalunya.

 

SEGONA.- ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL

 

Es podrà participar del 21 de juny a les 16.00 hores fins el 4 de juliol de 2018 a les 23.59 entre tots aquells que comparteixin una foto dels Pirineus de Catalunya a Instagram utilitzant els hashtags #visitpirineus #guiapirineus.

 

ELS ORGANITZADORS es reserven el dret a suspendre, aplaçar, cancel·lar o modificar la duració de la promoció en qualsevol moment anterior a la seva finalització, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin.

 

TERCERA.- MECÀNICA DEL CONCURS

 

Els REQUISITS per participar en el concurs són:

 

Compartir una foto dels Pirineus de Catalunya a través del hashtag #visitpirineus #guiapirineus. Una vegada s’hagi obtingut el nom dels cinc guanyadors, ELS ORGANITZADORS contactaran amb ells per concretar els detalls del premi. En aquest sentit, serà imprescindible que els guanyadors manifestin la seva acceptació del premi d’una manera que ELS ORGANITZADORS puguin tenir-ne constància.

 

ELS ORGANITZADORS es reservaran la potestat de canviar de data i modalitat del concurs per causa degudament justificada, comunicant-ho amb antelació per qualsevol mitjà.

 

QUARTA.- PARTICIPANTS

 

Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces, podent ser contrastats en qualsevol moment per l’organització del concurs.

 

En el cas que el participant hagi facilitat dades falses o de qualsevol altra persona, la seva participació no serà tinguda en compte, quedant exclosa de la promoció i de la possibilitat d’optar a algun premi.

 

CINQUENA.- INCOMPATIBILITATS:

 

No podran participar al concurs aquelles persones que es trobin vinculades mitjançant relació laboral amb ELS ORGANITZADORS, ni a empreses o entitats vinculades directa o indirectament amb el concurs, amb els premis a entregar, així como tampoc familiars directes. L’incompliment d’aquesta base suposarà la pèrdua del premi obtingut.

 

*SISENA.- PREMI

 

A les cinc persones guanyadores del present concurs se li atorgarà el premi consistent en una experiència als Pirineus de Catalunya. L'ORGANITZADOR decidirà aleatòriament quina de les cinc experiències poden guanyar.

 

*Queda exclòs del premi el desplaçament fins al lloc on es realitzen les experiències.

 

En cas que, per qualsevol circumstància, el premiat no pogués o volgués acceptar el premi o renunciar-ne, aquest es declararà desert, procedint a sortejar de nou el premi amb un dels altres participants.

 

El premi objecte del present concurs, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador, que podrà gaudir-ho en els dies senyalats en aquests efectes.

 

ELS ORGANITZADORS es reserven el dret a fer canvis en alguns dels aspectes del premi, si així fos necessari per causes majors.

 

SETENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 

El participant del present concurs accepta expressament les presents bases del concurs. L’incompliment d’alguna de les bases donarà a lloc a l’exclusió de l’usuari del present concurs.

 

En cas d’existir dubtes o discrepàncies sobre la interpretació de les presents bases, en qualsevol cas, prevaldrà el criteri dels ORGANITZADORS.

 

Excepcionalment i per motius degudament justificats, ELS ORGANITZADORS podran modificar les presents bases una vegada hagi començat el concurs.

 

VUITENA.- RESPONSABILITAT

 

ELS ORGANITZADORS es reserven el dret a suspendre o cancel·lar el present concurs, en qualsevol moment, en casos de força major, per cas furtiu o per qualsevol altra causa justificada que així ho aconselli, sense que d’això se’n derivi pels participants, dret algun a percebre qualsevol indemnització per part dels ORGANITZADORS.

 

Els premiats eximeixen els ORGANITZADORS de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin patir durant l’entrega i gaudeixi del premi.

 

ELS ORGANITZADORS declinen qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui deure’s a la falta temporada de disponibilitat, de continuïtat, funcionament o accés a la pàgina web i plataforma tecnològica del concurs.

 

NOVENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la Llei 34/2002 de Serveis de la societat de la informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades, inclosa en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades titularitat de

 

-Gestionar la participació en el concurs, publicar el resultat i posar-se en contacte amb el mateix en cas de resultar guanyador o suplent en la forma prevista en les presents bases, informar dels nous productes i esdeveniments de Visit Pirineus.

 

-Les fotografies que els usuaris comparteixin a #guiapirineus podran utilitzar-se per completar la guia que es publicarà una vegada hagi acabat el concurs i es podran compartir a través de les xarxes socials de @visitpirineus.

 

LYMBUS LIFE SL disposa de les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades.

 

Els seus participants poden exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, mitjançant els següents procediments:

 

-Per correu electrònic: info@cataloniapyreneesexplorer.com

 

DESENA.- DRETS D’IMATGE.

 

Els guanyadors del concurs, autoritzen a l’organització del concurs a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb el present concurs, tot això en qualsevol mitjà, incloent internet, sense que aquestes activitats confereixin dret de remuneració o benefici amb excepció de l’entrega del premi conforme a les present bases.

 

ONZENA.- INFORMACIÓ.

 

Els participants poden enviar un correu electrònic a info@cataloniapyreneesexplorer.com

per aclarir els seus dubtes en referència al present concurs.

 

DOTZENA.-JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA.

 

Qualsevol causa de litigi que pogués sorgir del present concurs es regirà per la legislació espanyola. A aquests efecte tant ELS ORGANITZADORS com els participants es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona, amb la renúncia expressa a aquells que poguessin correspondre, excepte que la llei imposés un altre de diferent.

 

Barcelona, 22 de juny de 2018.

 

 

 

 

 

Bases legales sorteo GUÍA VISIT PIRINEUS

 

BASES DEL SORTEO GUÍA CATALÁN PYRENEES EXPLORER

 

Visit Pirineus realizará un concurso para optar a ganar cinco experiencias en los Pirineos de Cataluña

 

El concurso se efectuará siguiendo las siguientes BASES:

 

PRIMERA - ORGANIZACIÓN Y OBJETO DEL CONCURSO

 

La entidad mercantil LYMBUS LIFE SL (en adelante, los Promotores / Organizadores / Empresa organizadora) con domicilio en la calle Comte Borrell, nº 62, 4-1, de Barcelona (08015 - Barcelona) y NIF 66218330, y dirección de correo electrónico info@cataloniapyreneesexplorer.com

 

El presente concurso estará organizado por LOS ORGANIZADORES y se llevará a cabo entre todos los participantes que compartan en Instagram una foto de los Pirineos de Cataluña con el hashtag #vistipirineus y #guiapirineus.

 

La participación en el concurso presupone la aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en las presentes bases y la autorización para publicar el nombre de los ganadores mediante los medios que LOS ORGANIZADORES consideren convenientes, tales como Instagram, correo electrónico y otros, respetando, en cualquier caso, las disposiciones legales vigentes.

 

El objeto del concurso será la oportunidad de ganar cinco experiencias en los Pirineos de Cataluña.

 

SEGUNDA.- ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL

 

Se podrá participar del 21 de junio a las 16.00 horas hasta el 4 de julio de 2018 a las 23.59 entre todos aquellos que compartan una foto de los Pirineos de Cataluña en Instagram utilizando los hashtags #visitpirineus #guiapirineus.

 

LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración de la promoción en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen.

 

TERCERA.- MECÁNICA DEL CONCURSO

 

Los REQUISITOS para participar en el concurso son:

 

Compartir una foto de los Pirineos de Cataluña a través del hashtag #visitpirineus #guiapirineus. Una vez se haya obtenido el nombre de los cinco ganadores, LOS ORGANIZADORES contactarán con ellos para concretar los detalles del premio. En este sentido, será imprescindible que los ganadores manifiesten su aceptación del premio de una manera que LOS ORGANIZADORES puedan tener constancia.

 

LOS ORGANIZADORES se reservarán la potestad de cambiar de fecha y modalidad del concurso por causa debidamente justificada, comunicándolo con antelación por cualquier medio.

 

CUARTA.- PARTICIPANTES

 

Todos los datos introducidos por el participante deberán ser veraces, pudiendo ser contrastados en cualquier momento por la organización del concurso.

 

En caso de que el participante haya facilitado datos falsos o de cualquier otra persona, su participación no será tenida en cuenta, quedando excluida de la promoción y de la posibilidad de optar a algún premio.

 

QUINTA.- INCOMPATIBILIDADES:

 

No podrán participar en el concurso aquellas personas que se encuentren vinculadas mediante relación laboral con LOS ORGANIZADORES, ni a empresas o entidades vinculadas directa o indirectamente con el concurso, con los premios a entregar, así como tampoco familiares directos. El incumplimiento de esta base supondrá la pérdida del premio obtenido.

 

* SEXTA.- PREMIO

 

A los cinco ganadores del presente concurso se le otorgará el premio consistente en una experiencia en los Pirineos de Cataluña. El ORGANIZADOR decidirá aleatoriamente cuál de las cinco experiencias pueden ganar.

 

* Queda excluido del premio el desplazamiento hasta el lugar donde se realizan las experiencias.

 

En caso de que, por cualquier circunstancia, el premiado no pudiese o quisiese aceptar el premio o renunciar a ella, éste se declarará desierto, procediendo a sortear de nuevo el premio con uno de los otros participantes.

 

El premio objeto del presente concurso, en ningún caso podrá ser objeto de cambio, alteración, compensación o cesión a petición del ganador, que podrá disfrutarlo en los días señalados en estos efectos.

 

LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho a hacer cambios en algunos de los aspectos del premio, si así fuera necesario por causas mayores.

 

SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES

 

El participante del presente concurso acepta expresamente las presentes bases del concurso. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del usuario del presente concurso.

 

En caso de existir dudas o discrepancias sobre la interpretación de las presentes bases, en cualquier caso, prevalecerá el criterio de los ORGANIZADORES.

 

Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, LOS ORGANIZADORES podrán modificar las presentes bases una vez haya comenzado el concurso.

 

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD

 

LOS ORGANIZADORES se reservan el derecho a suspender o cancelar el presente concurso, en cualquier momento, en casos de fuerza mayor, por caso furtivo o por cualquier otra causa justificada que así lo aconseje, sin que de ello se derive por participantes, derecho alguno a percibir cualquier indemnización por parte de los ORGANIZADORES.

 

Los premiados eximen los ORGANIZADORES de cualquier responsabilidad derivada de cualquier daño y / o perjuicio que pudieran sufrir durante la entrega y disfrute del premio.

 

LOS ORGANIZADORES declinan cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pueda deberse a la falta temporada de disponibilidad, de continuidad, funcionamiento o acceso a la página web y plataforma tecnológica del concurso.

 

NOVENA.- Protección de datos personales

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 34/2002 de Servicios de la sociedad de la información, los datos personales recogidos formarán parte de una base de datos, incluida en un fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos titularidad de

 

Gestionar la participación en el concurso, publicar el resultado y ponerse en contacto con el mismo en caso de resultar ganador o suplente en la forma prevista en las presentes bases e informar de los nuevos productos y eventos de Visit Pirineus.

Las fotografías que los usuarios compartan en #guiapirineus podrán ser utilizadas para completar la guía que se publicará una vez terminado el concurso y también podrán ser compartidas en las redes sociales de los perfiles de @visitpirineus.

LYMBUS LIFE SL dispone de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de estos datos.

 

Sus participantes pueden ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, mediante los siguientes procedimientos:

 

-Por correo electrónico: info@cataloniapyreneesexplorer.com

 

DÉCIMA DERECHOS DE IMAGEN.

 

Los ganadores del concurso, autorizan a la organización del concurso a reproducir, utilizar y difundir su nombre, apellidos e imagen en cualquier actividad publicitaria y / o promocional que esté relacionada con el presente concurso, todo ello en cualquier medio, incluyendo internet, sin que estas actividades confieran derecho de remuneración o beneficio alguno con excepción de la entrega del premio conforme a las presentes bases.

 

UNDÉCIMA.- INFORMACIÓN.

 

Los participantes pueden enviar un correo electrónico a info@cataloniapyreneesexplorer.com

para aclarar sus dudas en referencia al presente concurso.

 

Duodécima.-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

 

Cualquier causa de litigio que pudiera surgir del presente concurso se regirá por la legislación española. A estos efectos tanto LOS ORGANIZADORES como los participantes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Barcelona, on la renuncia expresa a aquellos que pudieran corresponder, salvo que la ley impusiera otro distinto.

 

Barcelona, 2 de junio de 2018.