Bases legals sorteig GUIA VISIT PIRINEUS

 

BASES DEL SORTEIG GUIA CATALAN PYRENEES EXPLORER

 

Visit Pirineus realitzarà un concurs per optar a guanyar cinc experiències als Pirineus de Catalunya

 

El concurs s’efectuarà seguint les següents BASES:

 

PRIMERA - ORGANITZACIÓ I OBJECTE DEL CONCURS

 

L'entitat mercantil LYMBUS LIFE SL (en endavant, els Promotors/Organitzadors/Empresa organitzadora) amb domicili al carrer Comte Borrell, nº 62, 4 - 1, de Barcelona (08015 - Barcelona) i NIF 66.218.330, i direcció de correu electrònic info@cataloniapyreneesexplorer.com

 

 

El present concurs estarà organitzat per ELS ORGANITZADORS i es durà a terme entre tots els participants que comparteixin a Instagram una foto dels Pirineus de Catalunya amb  el hashtag #vistipirineus i #guiapirineus.

 

La participació al concurs pressuposa l’acceptació integra de totes les clàusules contingudes a les presents bases i a l’autorització per publicar el nom dels guanyadors mitjançant els mitjans que ELS ORGANITZADORS considerin convenients, tals com Instagram, correu electrònic i altres, respectant, en qualsevol cas, les disposicions legals vigents.

 

L’objecte del concurs serà l’oportunitat de guanyar cinc experiènces als Pirineus de Catalunya.

 

SEGONA.- ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL

 

Es podrà participar del 21 de juny a les 16.00 hores fins el 4 de juliol de 2018 a les 23.59 entre tots aquells que comparteixin una foto dels Pirineus de Catalunya a Instagram utilitzant els hashtags #visitpirineus #guiapirineus.

 

ELS ORGANITZADORS es reserven el dret a suspendre, aplaçar, cancel·lar o modificar la duració de la promoció en qualsevol moment anterior a la seva finalització, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin.

 

TERCERA.- MECÀNICA DEL CONCURS

 

Els REQUISITS per participar en el concurs són:

 

Compartir una foto dels Pirineus de Catalunya a través del hashtag #visitpirineus #guiapirineus. Una vegada s’hagi obtingut el nom dels cinc guanyadors, ELS ORGANITZADORS contactaran amb ells per concretar els detalls del premi. En aquest sentit, serà imprescindible que els guanyadors manifestin la seva acceptació del premi d’una manera que ELS ORGANITZADORS puguin tenir-ne constància.

 

ELS ORGANITZADORS es reservaran la potestat de canviar de data i modalitat del concurs per causa degudament justificada, comunicant-ho amb antelació per qualsevol mitjà.

 

QUARTA.- PARTICIPANTS

 

Totes les dades introduïdes pel participant hauran de ser veraces, podent ser contrastats en qualsevol moment per l’organització del concurs.

 

En el cas que el participant hagi facilitat dades falses o de qualsevol altra persona, la seva participació no serà tinguda en compte, quedant exclosa de la promoció i de la possibilitat d’optar a algun premi.

 

CINQUENA.- INCOMPATIBILITATS:

 

No podran participar al concurs aquelles persones que es trobin vinculades mitjançant relació laboral amb ELS ORGANITZADORS, ni a empreses o entitats vinculades directa o indirectament amb el concurs, amb els premis a entregar, així como tampoc familiars directes. L’incompliment d’aquesta base suposarà la pèrdua del premi obtingut.

 

*SISENA.- PREMI

 

A les cinc persones guanyadores del present concurs se li atorgarà el premi consistent en una experiència als Pirineus de Catalunya. L'ORGANITZADOR decidirà aleatòriament quina de les cinc experiències poden guanyar.

 

*Queda exclòs del premi el desplaçament fins al lloc on es realitzen les experiències.

 

En cas que, per qualsevol circumstància, el premiat no pogués o volgués acceptar el premi o renunciar-ne, aquest es declararà desert, procedint a sortejar de nou el premi amb un dels altres participants.

 

El premi objecte del present concurs, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador, que podrà gaudir-ho en els dies senyalats en aquests efectes.

 

ELS ORGANITZADORS es reserven el dret a fer canvis en alguns dels aspectes del premi, si així fos necessari per causes majors.

 

SETENA.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

 

El participant del present concurs accepta expressament les presents bases del concurs. L’incompliment d’alguna de les bases donarà a lloc a l’exclusió de l’usuari del present concurs.

 

En cas d’existir dubtes o discrepàncies sobre la interpretació de les presents bases, en qualsevol cas, prevaldrà el criteri dels ORGANITZADORS.

 

Excepcionalment i per motius degudament justificats, ELS ORGANITZADORS podran modificar les presents bases una vegada hagi començat el concurs.

 

VUITENA.- RESPONSABILITAT

 

ELS ORGANITZADORS es reserven el dret a suspendre o cancel·lar el present concurs, en qualsevol moment, en casos de força major, per cas furtiu o per qualsevol altra causa justificada que així ho aconselli, sense que d’això se’n derivi pels participants, dret algun a percebre qualsevol indemnització per part dels ORGANITZADORS.

 

Els premiats eximeixen els ORGANITZADORS de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin patir durant l’entrega i gaudeixi del premi.

 

ELS ORGANITZADORS declinen qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui deure’s a la falta temporada de disponibilitat, de continuïtat, funcionament o accés a la pàgina web i plataforma tecnològica del concurs.

 

NOVENA.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la Llei 34/2002 de Serveis de la societat de la informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades, inclosa en un fitxer inscrit en el Registre General de Protecció de Dades titularitat de

 

-Gestionar la participació en el concurs, publicar el resultat i posar-se en contacte amb el mateix en cas de resultar guanyador o suplent en la forma prevista en les presents bases, informar dels nous productes i esdeveniments de Visit Pirineus.

 

-Les fotografies que els usuaris comparteixin a #guiapirineus podran utilitzar-se per completar la guia que es publicarà una vegada hagi acabat el concurs i es podran compartir a través de les xarxes socials de @visitpirineus.

 

LYMBUS LIFE SL disposa de les mesures necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat d’aquestes dades.

 

Els seus participants poden exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, mitjançant els següents procediments:

 

-Per correu electrònic: info@cataloniapyreneesexplorer.com

 

DESENA.- DRETS D’IMATGE.

 

Els guanyadors del concurs, autoritzen a l’organització del concurs a reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb el present concurs, tot això en qualsevol mitjà, incloent internet, sense que aquestes activitats confereixin dret de remuneració o benefici amb excepció de l’entrega del premi conforme a les present bases.

 

ONZENA.- INFORMACIÓ.

 

Els participants poden enviar un correu electrònic a info@cataloniapyreneesexplorer.com

per aclarir els seus dubtes en referència al present concurs.

 

DOTZENA.-JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA.

 

Qualsevol causa de litigi que pogués sorgir del present concurs es regirà per la legislació espanyola. A aquests efecte tant ELS ORGANITZADORS com els participants es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels tribunals de la ciutat de Barcelona, amb la renúncia expressa a aquells que poguessin correspondre, excepte que la llei imposés un altre de diferent.

 

Barcelona, 22 de juny de 2018.